UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „PIĄTKA” WOŁOMIN

 1. ZASADY OGÓLNE
  1. UKS „Piątka” Wołomin, zwany dalej Klubem, jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki siatkowej, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej oraz Polski Związek Piłki Siatkowej a także podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, 
  2. Celem szkolenia jest:
  3. rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscypliny sportowej – piłka siatkowa 
  4. wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play
  5. nauka i doskonalenie umiejętności siatkarskich oraz rozwój zdolności ruchowych
  6. Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod względem wieku i umiejętności siatkarskich. Pozytywna kwalifikacja do grupy treningowej wiąże się z systematycznym uczęszczaniem na zajęcia oraz z obowiązkowymi wyjazdami na turnieje, mecze. 
  7. Umiejętność pracy w grupie zawodnika jest warunkiem koniecznym do systemu szkolenia z zakresu piłki siatkowej. Praca jednostki na sukces całej grupy. 
  8. Zawodnik uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez Klub musi posiadać aktualne badania lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania piłki siatkowej, wydane przez lekarza medycyny sportowej.
  9. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest wypełnienie deklaracji członkowskiej zawodnika. 
  10. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika do celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z zajęciami w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o zawodniku oraz jego osiągnięciach sportowych zdobytych w związku z działalnością prowadzoną przez Klub w internecie, artykułach prasowych, folderach Klubu. 
  11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu zawodnika, w trakcie udziału w zajęciach, rozgrywkach. Ewentualne ubezpieczenie od w/w zdarzeń zawierają rodzice i ponoszą ich całkowity koszt. 

   
 2. OBOWIĄZKI ZAWODNIKA 
  1. Każdy zawodnik powinien identyfikować się z klubem UKS „Piątka”. Dbać o jego dobry wizerunek podczas treningów, zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym.
  2. Zawodnik powinien odnosić się z szacunkiem do kolegów z Klubu, trenerów, pracowników Klubu, kibiców oraz sędziów, a także przestrzegać zasady Fair Play oraz dobrego wychowania. 
  3. Zawodnik powinien uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów oraz zachowania. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce lub braku promocji do następnej klasy trener w porozumieniu z rodzicami może: nie powoływać zawodnika na mecze mistrzowskie i turnieje, podjąć decyzję o tymczasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. W wyjątkowych sytuacjach brak postępów w nauce może być podstawą do zakończenia współpracy z zawodnikiem. 

   
 3. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I ZAWODACH
  1. Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa w zajęciach i zawodach sportowych organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym udziałem w zajęciach w celu podnoszenia swoich umiejętności oraz przestrzegać higieny osobistej. 
  2. Udział w wyznaczonych zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich wyznaczonych zawodników. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub też spóźni się na nie, ma obowiązek poinformować o tym swojego trenera z wyprzedzeniem. 
  3. Zawodnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania. 
  4. Zawodnik jest zobowiązany do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdym treningu jest zobowiązany zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera.
  5. Zawodnik powołany na zawody sportowe pojawia się ubrany w sprzęt reprezentacyjny albo zgodnie z wytycznymi trenera. 
  6. Zawodnik do każdych zajęć ma odpowiednio przygotowany sprzęt sportowy. Zawodnik dba o swoje zdrowie, przestrzega zaleceń trenera odnośnie zasad odżywiania oraz kategorycznie ma zakaz spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. 

   
 4. TRENERZY
  1. Trener jest odpowiedzialny za koordynację całego zespołu jak również jego prawidłowe funkcjonowanie na boisku oraz poza nim. 
  2. Trenerami w Klubie są osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu piłki siatkowej. 

   
 5. OPŁATY
  1. Składki członkowskie są stałe i niezależne od ilości obecności dziecka na zajęciach
  2. Składka członkowska opłacana jest do 10 – tego każdego miesiąca na konto Klubu, w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka, składka członkowska – miesiąc 
  3. Nr konta Klubu 83 2030 0045 1110 0000 0265 9030  BGŻ BNP PARIBAS
  4. Wyjazdy na turnieje towarzyskie oraz rozgrywki Kinder Sport są finansowane przez rodziców zawodników.
  5. Brak opłaty członkowskiej będzie skutkowało niedopuszczeniem do zajęć w kolejnym miesiącu lub do momentu opłaty składki. 
  6. Wyjazdy na obozy sportowe są finansowane przez rodziców. W przypadku otrzymania dotacji na obóz sportowy Klub pokrywa w pewnym stopniu wyjazd na zgrupowanie. 

   
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  1. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd Klubu indywidualnie. Zarząd Klubu zastrzega sobie autonomie w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji.

Sponsorzy

Partnerzy